• sahypa-banner

001 Kristal aýna çüýşe hrustal ak aýna

001 Kristal aýna çüýşe

Gysga düşündiriş:

Material: hrustal ak aýna

Göwrümi: (1000) ml


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Hebei Yu Lung Trade Co., Ltd., Aýna Önümler Ltd., içgiler, iýmit, kosmetika we derman ýaly köp aýna çüýşeleri gaplap bilýär.Köp adamlar aýna çüýşäni diňe bir gap diýip hasaplaýarlar.Aslynda bu diňe bir gap däl.Muny nädip aýdýarsyň?Aslynda, aýna çüýşe gaplanylanda beýleki funksiýalarda rol oýnaýar.

Aýna çüýşeleriň çakyr gaplamasyndaky orny barada gürleşeliň.Şerabyň hemmesiniň diýen ýaly aýna çüýşelere gaplanandygyny we reňkiniň garaňkydygyny hemmämiz bilýäris.Aslynda, gara çakyr aýna çüýşeler çakyryň hilini goramakda, ýagtylyk sebäpli çakyryň ýaramazlaşmagynyň öňüni almakda we çakyry has gowy saklamak üçin goramakda rol oýnap biler.Efir ýagy aýna çüýşeleri hakda gürleşeliň.Aslynda efir ýaglaryny bugarmak gaty aňsat we ýagtylyga bolan talaplar gaty berk.Şonuň üçin efir ýagy aýna çüýşeleri efir ýaglarynyň üýtgemezliginden goramalydyr.

Mundan başga-da, aýna çüýşeler iýmitleriň saklanyş möhletini artdyryp biler we dermanlyk goňur aýna çüýşeler dermanlary günüň çüýremeginden gorap biler.Aýna çüýşe zawodlary tarapyndan öndürilen aýna çüýşeler diňe gaplar däl, olaryň köp wezipesi bar.

Aýna çüýşeler ýokary temperaturada öndürilýär.Aýna ergininden maşyn öndürmek we galyplamak ýaly ýokary temperaturadan pes temperatura geçýär.Aýna çüýşe önümleriniň arasynda çaknyşyk we sürtülme bolup biler, çüýşe we çüýşe sürtülende sürtülme ýüze çykar.Yzlar, käwagt önüm sowadylmasa ýapyşar we kemçilikli bolar
Bu meseläni nädip çözüp bilerin?
1 Maşynyň tizligini azaltmak:
Önümiň has uzak wagtlap sowamagyna rugsat beriň
2 Iýmitlendiriji jamda aýna ergininiň temperaturasyny peseltmek:
Iýmitlendirijide aýna erginini sowatmak üçin sowadyjy fanaty ulanyň
3 Önümi sowuk pürküji boýag bilen çalyň:
Önüm gurnama hatarynda bolanda, sürtülme belliklerinden gaça durmak üçin önümiň gatylygyny ýokarlandyrmak üçin sürtülme çydamly boýag sepiň.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň