• page-banner

001 Kristal aýna çüýşe hrustal ak aýna

001 Kristal aýna çüýşe

Gysga düşündiriş:

Material: hrustal ak aýna

Göwrümi: (1000) ml


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Hebei Yu Lung Trade Co., Ltd., Aýna Önümler Co.Köp adamlar aýna çüýşäni diňe bir gap diýip hasaplaýarlar.Aslynda bu diňe bir gap däl.Muny nädip aýdýarsyň?Aslynda, aýna çüýşe gaplanylanda beýleki funksiýalarda köp gezek rol oýnaýar.

Aýna çüýşeleriň çakyr gaplamasyndaky orny barada gürleşeliň.Şerabyň hemmesiniň diýen ýaly aýna çüýşelere gaplanandygyny we reňkiniň garaňkydygyny hemmämiz bilýäris.Aslynda, gara çakyr aýna çüýşeler çakyryň hilini goramakda, ýagtylyk sebäpli şerabyň ýaramazlaşmagynyň öňüni almakda we çakyry has gowy saklamak üçin goramakda rol oýnap biler.Efir ýagy aýna çüýşeleri hakda gürleşeliň.Aslynda efir ýaglarynyň bugarmagy gaty aňsat we ýagtylyga bolan talaplar gaty berk.Şonuň üçin efir ýagy çüýşe çüýşeleri efir ýaglarynyň üýtgemezliginden goramalydyr.

Mundan başga-da, aýna çüýşeler iýmitleriň saklanyş möhletini artdyryp biler we dermanlyk goňur aýna çüýşeler dermanlary günüň çüýremeginden gorap biler.Aýna çüýşe zawodlarynyň öndürýän aýna çüýşeleri diňe gaplar däl, olaryň köp wezipesi bar.

Aýna çüýşeler ýokary temperaturada öndürilýär.Aýna ergininden maşyn öndürmek we galyplamak ýaly ýokary temperatura, pes temperatura çenli geçýär.Aýna çüýşe önümleriniň arasynda çaknyşyk we sürtülme bolup biler, çüýşe we çüýşe sürtülende sürtülme ýüze çykar.Yzlar, käwagt önüm sowadylmasa ýapyşar we kemçilikli bolar
Bu meseläni nädip çözüp bilerin?
1 Maşynyň tizligini azaltmak:
Önümiň has uzak wagtlap sowamagyna rugsat beriň
2 Iýmitlendiriji jamda aýna ergininiň temperaturasyny peseltmek:
Iýmitlendirijide aýna erginini sowatmak üçin sowadyjy fanaty ulanyň
3 Önümi sowuk pürküji boýag bilen pürküň:
Önüm gurnama hatarynda bolanda, sürtülme belliklerinden gaça durmak üçin önümiň gatylygyny ýokarlandyrmak üçin sürtülme çydamly boýag sepiň.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň