• page-banner

003 Kristal aýna çüýşe hrustal ak aýna

003 Kristal aýna çüýşe

Gysga düşündiriş:

Material: hrustal ak aýna

Göwrümi: (750) ml


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Üstünlik
1. highokary aýdyňlyk we aklyk bilen ajaýyp çakmakdaş aýna materialy.
2. Ajaýyp möhürlemek ukyby bilen.
3. Logotip bilen dürli bezegleri edip, çüýşede maglumat öndürip biler.
4. Köpçülikleýin önümçilik üçin doly awtomatiki üpjünçilik liniýasyny ulanmak, hili has durnukly we çykarylyşy gowulaşýar. Wodka aýna çüýşesi we ş.m.
5. Çüýşäniň dizaýnyndan, çyzgydan, synag galyndylaryny ýasamakdan, nusgalary bermekden, köpçülikleýin galyplardan ýasamakdan, köpçülikleýin önümçilikden, ýük daşamakdan we satuwdan soň size bir gezeklik hyzmat edýäris.
6. Gaplamazdan ozal her önümi berk gözden geçiriň.

Ulanylyşy: Öýde işlemek üçin ajaýyp sowgat, Öýde ýasalan içilen likýor, arak, viski, spirt, jyn, rum, likýor we ş.m. Souslar, siroplar we başgalar.Halaýan içgiňizi stilde hyzmat ediň!Üýtgeşik we ajaýyp dizaýn, barda saklamagyň, skotç etmegiň ýa-da burbonyň gözüni özüne çekiji usul hödürleýär.
Aýratynlyk: syzmagyň öňüni almak üçin berk möhürleýji rezin saklaýjy. Çekilen aýna gap-gaçlary has berkligi üpjün edýär. Gap-gaç ýuwýan maşyn, uzak möhletli ulanmak üçin ygtybarly.
S: Iýmit gaplamak üçin ygtybarlymy?
J: Hawa, önümlerimiziň hemmesi SGS şahadatnamasy bilen iýmit howpsuz.

S: Zakaz etmezden ozal nusga berýärsiňizmi?
J: Hawa, 1-2 bölek mugt nusgalar bilen üpjün edýäris, eltip bermek üçin takmynan 30-80 dollar tölemeli.

S: MOQ we önümçilik wagty?
J: Aksiýalarymyz bar bolsa MOQ 1000 bölek, 15-30 günüň dowamynda täze önümçilik üçin 10,000 bölek.

S: Çüýşäni / bankany / käsäni dizaýnymyzyň aşagynda düzüp bilersiňizmi?
J: Hawa, dizaýnyňyza, çyzgylaryňyza ýa-da nusgalaryňyza görä sazlamak üçin täze galyp döredip bileris.

S: Logotipimizi çap edip bilersiňizmi?
J: Hawa, logotipiňizi aýna gapyň korpusyna, gapagyna we reňk gutularyna çap edip bileris.

Näme üçin biz?
1. 1985-nji ýyldan bäri aýna gaplamaga üns beriň, 33-den gowrak tejribe;
2. FDA we EUB standartlary boýunça SGS şahadatnamasy bolan ähli önümler;
3. Sargyt derejesiniň 80% -den gowragy we käbirleri onlarça ýyllap hyzmatdaşlyk etdiler.

Işiňiziň ösmegine nädip kömek edip boljakdygymyzy ara alyp maslahatlaşmak üçin şu wagt biziň bilen habarlaşyň.

Önüm aýratynlyklaryna görä galyplary dizaýn we öndürmek

Aýna çig mal esasy çig mal hökmünde kwars çägesini we beýleki kömekçi materiallary we beýleki kömekçi materiallary ulanýar.

Soňra galypda sanjym edilýär, sowadylýar, kesilýär we aýna çüýşäni emele getirýär

 


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň