• sahypa-banner

003 Kristal aýna çüýşe hrustal ak aýna

003 Kristal aýna çüýşe

Gysga düşündiriş:

Material: hrustal ak aýna

Göwrümi: (750) ml


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Üstünlik
1. highokary aýdyňlygy we aklygy bilen ajaýyp çakmak aýna materialy.
2. Ajaýyp möhürlemek ukyby bilen.
3. Logotipli dürli bezegleri edip, çüýşede maglumat öndürip biler.
4. Köp mukdarda öndürmek üçin doly awtomatiki üpjünçilik liniýasyny ulanmak, hili has durnukly we çykarylyşy gowulaşýar. Wodka aýna çüýşesi we ş.m.
5. Çüýşäniň dizaýnyndan, çyzgydan, synag galyndylaryny ýasamakdan, nusgalary bermekden, köpçülikleýin galyplardan ýasamakdan, köpçülikleýin önümçilikden, ýük daşamakdan we satuwdan soň size bir gezeklik hyzmat edýäris.
6. Gaplamazdan ozal her önümi berk gözden geçiriň.

Ulanylyşy: Öýde işlemek üçin ajaýyp sowgat, Öýde öndürilen içilen likýor, arak, viski, spirt, jyn, rum, likýor we ş.m. Souslar, siroplar we başgalar.Halaýan içgiňizi stilde hyzmat ediň!Üýtgeşik we ajaýyp dizaýn, barda saklamagyň, skotç etmegiň ýa-da burbony saklamagyň usulyny hödürleýär.
Aýratynlygy: syzmagynyň öňüni almak üçin berk möhürlenen rezin saklaýjy. Çekilen aýna gap-gaçlary has ýokary berkligi üpjün edýär. Gap-gaç ýuwýan maşyn, uzak möhletli ulanmak üçin ygtybarly.
S: Iýmit gaplamak üçin ygtybarlymy?
J: Hawa, önümlerimiziň hemmesi SGS şahadatnamasy bilen iýmitdir.

S: Zakaz etmezden ozal nusga berýärsiňizmi?
J: Hawa, 1-2 bölek mugt nusgalar bilen üpjün edýäris, ýük daşamak üçin 30-80 dollar töweregi tölemeli bolarsyňyz.

S: MOQ we önümçilik wagty?
J: Aksiýalarymyz bar bolsa MOQ 1000 bölek, 15-30 günüň dowamynda täze önümçilik üçin 10,000 bölek.

S: Çüýşäni / bankany / käsäni dizaýnymyz boýunça düzüp bilersiňizmi?
J: Hawa, dizaýnyňyza, çyzgylaryňyza ýa-da nusgalaryňyza görä düzmek üçin täze galyp döredip bileris.

S: Logotipimizi çap edip bilersiňizmi?
J: Hawa, logotipiňizi aýna konteýner korpusyna, gapak we reňk gutularyna çap edip bileris.

Näme üçin biz?
1. 1985-nji ýyldan bäri 33-den gowrak tejribe üçin aýna gaplamaga üns beriň;
2. FDA we EUB standartlary boýunça SGS şahadatnamasy bolan ähli önümler;
3. 80% -den gowrak gaýtalama tertibi we käbirleri onlarça ýyllap hyzmatdaşlyk etdiler.

Işiňiziň ösmegine nädip kömek edip boljakdygyny ara alyp maslahatlaşmak üçin şu wagt biziň bilen habarlaşyň.

Önüm aýratynlyklaryna görä galyplary dizaýn we öndürmek

Aýna çig mal esasy çig mal hökmünde kwars çägesini we beýleki kömekçi materiallary we beýleki kömekçi materiallary ulanýar

Soňra galypda sanjym edilýär, sowadylýar, kesilýär we aýna çüýşäni emele getirýär

 


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň