• page-banner

Moda kristal aýna atyr çüýşeli senet

005 Kristal aýna çüýşe

Gysga düşündiriş:

Material: hrustal ak aýna

Göwrümi: (1150) ml


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

“Yhlas, täzelik, berklik we netijelilik” müşderiler bilen birek-birege garşylyk we birek-birege girdeji gazanmak üçin Hytaýda lýuks kristal 50ml 100ml parfýumeriýa aýnasy çüýşesi boş atyr çüýşesi üçin uzak möhletleýin guramamyzyň dowamly düşünjesi bolup biler. Has giňişleýin maglumat we faktlar üçin biziň bilen habarlaşmak islemeýändigiňize göz ýetiriň.Sizden gelen ähli soraglar ýokary baha berilip bilner.
Gyzgyn satylýan Hytaý parfýumeriýa çüýşesi lomaý, kwadrat atyr çüýşesi, Tejribeli zawod hökmünde biz ýöriteleşdirilen sargytlary hem kabul edýäris we spesifikasiýany we müşderiniň dizaýn gaplamasyny görkezýän suratyňyz ýa-da nusgaňyz ýaly edýäris.Kompaniýanyň esasy maksady, ähli müşderiler üçin kanagatlanarly ýatda saklamak we uzak möhletleýin işewürlik gatnaşyklaryny ýola goýmak.Has giňişleýin maglumat üçin biziň bilen habarlaşmagy ýatdan çykarmaň.Ofisimizde şahsy duşuşmak isleseňiz, diýseň begenýäris.
Iň döwrebap önümçilik enjamlary, tejribeli we ökde inersenerler we işçiler, ýokary hilli dolandyryş ulgamlaryny ykrar eden we iň ýokary üpjün edijiler üçin Hytaýdan 3ml kub gaýtadan ulanylýan arassa aýna atyr kristaly üçin dostlukly ökde girdeji işçi güýji bar. Çüýşeler, “Üznüksiz ýokary hilli gowulaşdyrmak, müşderini kanagatlandyrmak” üçin hemişelik maksat bilen bilelikde önümlerimiziň ýokary hilli we ygtybarlydygyna we çözgütlerimiziň öýüňizde we daşary ýurtlarda iň köp satylýandygyna ynanýarys.
Iň köp üpjün edijiler Hytaýda gaýtadan ulanylýan atyr çüýşeleri, Reed Diffuser ýag aýnasy çüýşesi, kompaniýamyz içerki we daşary ýurtly müşderileri biziň bilen işleşmäge we gepleşik geçirmäge gyzgyn çagyrýar.Geliň ajaýyp ertir döretmek üçin elleşeliň!-Eňiş gazanmak üçin çyn ýürekden hyzmatdaşlyga sabyrsyzlyk bilen garaşýarys.Size ýokary hilli we netijeli hyzmatlar bermek üçin elimizden gelenini etmäge synanyşýarys.

Modeliň ady “Kristal Custom” ýokary derejeli aýna spirtli çüýşeler
Ses 1000ml / 750ml / 700ml / 500ml / 300ml
Material Kristal ak material, aşa ak material
Faceüzü Aýaz, dekal, reňk, gyzgyn möhürlemek, ekran yzy we ş.m.
Aşakda Galyň aşagy
Marka G-paket
Hyzmat Requirementshli talaplaryňyz dogry we ajaýyp ýerine ýetiriler, şol sanda çap nyşany, dekal ýazgylar, nagyşlar, nagyşlar, elektroplatirlemek, doňdurma, bölekleýin kartonlary boýamak we çap etmek, dykylyk stili zerur bolsa özleşdirilip bilner.
Aýratynlyk Qualityokary hilli, has aç-açan, döwülmeýän, gaýtadan ulanylýan
Mysal Bar bolan galybymyzy ulansaňyz mugt.
Şahadatnama ISO & SGS
Standart ISO9001: 2008, ISO14001: 2004
Gaplamak usuly Standart eksport gaplamasy ýa-da ýöriteleşdirilen gaplama
Tölegiň şerti T / T, L / C, Western Union, Paypal.
Eltip bermegiň wagty Gerekli ululygyňyza we mukdaryňyza görä 20-30 günüň içinde.

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň