• page-banner

026 Kosmetika Çüýşeler hrustal ak aýna

026 Kosmetika çüýşeleri

Gysga düşündiriş:

Material: hrustal ak aýna

Göwrümi: 150ml


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Aýna bankanyň / çüýşäniň önümçilik prosesi, islenýän şekilli çüýşe / çüýşe öndürmek maksady bilen belli bir programma yzygiderliliginde gaýtalanýan hereket kombinasiýalaryna (mehaniki, elektroniki gözegçilik we ş.m.) degişlidir.

Häzirki wagtda aýna bankany / çüýşäni öndürmek üçin iki esasy proses bar: dar agzy bilen çüýşäni üflemek usuly, uly diametri bolan çüýşe we çüýşe üçin basyş usuly.

Häzirki wagtda aýna çüýşäni / bankany dürli şekilde ýasap bolýar, örtük, çap we ş.m.… has döwrebap tehnologiýalar kabul edilýär.Mysal üçin, doňmak, örtmek, çap etmek, gyzgyn möhürlemek, pad çap etmek, termiki geçirmek… we ş.m. çüýşäni / bankany has owadan edýär.

Resmi statistikalara görä, geçen ýyl Japanaponiýa eden saparymyz rekord derejä ýetdi, şol döwürde ýaş aýallar esasy güýje öwrülip, ​​kosmetika önümleriniň iň köp sarp ediliş kategoriýasyna öwrüler. Derini dadyp görmek üçin goramak hasabaty, soňky ýyllarda erkekleriň ýuwaşlyk bilen deriniň sarp edilişini goramak üçin gözellik makiýaupynda hasaplanylýan güýje öwrülýändigini görkezdi.Aagny, täze nesil ýaşlaryň sarp ediş güýjüniň ýokarlanmagy bilen erkekler we aýallar “ýüz in engineeringenerçiligine” has köp üns berýärler, bu bolsa kosmetiki gaplamalaryň esasy gaplaryndan biri hökmünde aýna gap-gaçlary aňladýar. , şeýle hem ullakan bazary ösdürer

“Aýna uglerodyň zyňyndylaryny azaldýar we diňe bir ekologiýa taýdan arassa gap däl, eýsem ýaramazlaşma, deformasiýa däl, geçirijilik we ýagtylyk bolmadyk gapdyr.Haýsydyr bir maddalara reaksiýa bermeýän ajaýyp material gapdyr.Performanceokary öndürijilikli kosmetika serişdeleriniň sanynyň köpelmegi bilen aýna gaplara bolan isleg hem artar. ”Koreýaly aýna çüýşe öndürijisi: "Geçen ýyldan bäri aýna çüýşelere daşary ýurt isleginiň artýandygyny we ýokary derejeli kosmetika markalarynyň aýna gaplary ulanýandygyny bilýäris" -diýdi.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň