• sahypa-banner

026 Kosmetika Çüýşeler hrustal ak aýna

026 Kosmetika çüýşeleri

Gysga düşündiriş:

Material: hrustal ak aýna

Göwrümi: 150ml


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Aýna bankanyň / çüýşäniň önümçilik prosesi, belli bir programma yzygiderliliginde islenýän şekilli banka / çüýşe öndürmek maksady bilen gaýtalanýan hereket kombinasiýalaryna (mehaniki, elektroniki gözegçilik we ş.m.) degişlidir.

Häzirki wagtda aýna bankany / çüýşäni öndürmek üçin iki esasy proses bar: dar agzy bilen çüýşäni üflemek usuly, uly diametrli çüýşe we çüýşe üçin basyş usuly.

Häzirki wagtda aýna çüýşe / banka dürli şekilde ýasalyp bilner, örtük, çap we ş.m.… has döwrebap tehnologiýalar kabul edilýär.Mysal üçin, aýaz, örtük, çap, gyzgyn möhürlemek, pad çap etmek, termiki geçiriş… we ş.m. çüýşäni / bankany has owadan edýär.

Resmi statistiki maglumatlara görä, geçen ýyl Japanaponiýa eden saparymyz rekord derejä ýetdi, bu ýerde ýaş aýallaryň esasy güýje öwrülmegi, kosmetik serişdeleriň iň köp sarp ediliş kategoriýasyna öwrülmegi, üstesine-de, Amazon Hytaý 2016-njy ýylda gözellik makiýaupyny çykardy Derini dadyp görmek üçin goramak hasabaty soňky ýyllarda erkekleriň ýuwaşlyk bilen deriniň sarp edilişini goramak üçin gözellik makiýaupynda hasaba alynjak güýje öwrülýändigini görkezdi..Agny, täze nesil ýaşlaryň sarp ediş güýjüniň ýokarlanmagy bilen erkekler we aýallar “ýüz in engineeringenerçiligine” has köp üns berýärler, bu kosmetiki gaplama üçin esasy gaplaryň biri hökmünde aýna gap-gaçlary aňladýar. , şeýle hem ullakan bazary ösdürer

“Aýna uglerodyň zyňyndylaryny azaldýar we diňe bir ekologiýa taýdan arassa gap däl, eýsem ýaramazlaşma, deformasiýa däl, geçirijilik we yşyk däl konteýner.Haýsydyr bir maddalara reaksiýa bermeýän ajaýyp material gapdyr.Performanceokary öndürijilikli kosmetika serişdeleriniň sanynyň köpelmegi bilen aýna gaplara isleg hem artar. ”Koreýaly aýna çüýşe öndürijisi: "Aýna çüýşelere daşary ýurt isleginiň geçen ýyldan bäri artýandygyny we ýokary derejeli kosmetika markalarynyň aýna gaplary ulanýandygyny bilýäris" -diýdi.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň