• sahypa-banner

027 Kosmetika çüýşeleri hrustal ak aýna

027 Kosmetika çüýşeleri

Gysga düşündiriş:

Material: hrustal ak aýna

Göwrümi: (100) ml


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Bu köp maksatly göni taraply aýna bankalar täjirçilik we şahsy maksatlar üçin gowy işleýär.Şeýle hem, barlaghanalar, saglygy goraýyş, kosmetika we azyk senagaty üçin amatlydyr.

Bu bankalar çyzmaga we ýuwmaga ýokary çydamly we önümleri saklamak we görkezmek üçin ajaýyp.Daşky görnüşi aýna ýaly we berkligi polat ýaly, bu PET bankalar owadan paketde ajaýyp täsir garşylygyny hödürleýär.Dürli ululykda bar bolan bu bankalar melhemler, pastalar, jeller, kremler, losýonlar we käbir efir ýaglary üçin ajaýyp.

  • PET banka
  • Cokary aýdyňlyk we ýokary ýalpyldawuk
  • Ölçegleri: 2.25 ″ Dia.x 2.38 ″ Hgt.
  • FDA standartlaryna laýyk gelýär
  • Aýaklar aýratyn satylýar

Gowy işleýän enjamlar, hünärmen girdeji topary we satuwdan soň has gowy hyzmatlar;Şeýle hem, biz bitewi esasy maşgala, çalt eltip bermek üçin “Aýry-aýrylyk, tutanýerlilik, çydamlylyk” guramasy bilen galan her bir adam Hytaýyň aýratyn plastik kosmetiki çüýşesi 2 görnüşli kosmetika çüýşesi, “Uly hilli önümleri öndürmek” elbetde biziň hemişelik maksadymyzdyr. kärhana.“Wagt bilen birlikde elmydama tizlikde durarys” nyşanyny bilmek üçin elmydama tagalla edýäris.
Çalt eltip bermek Hytaý Aýry-aýry plastik kosmetiki çüýşe we hammam skrabberiniň bahasy, Indi Europeewropa we ABŞ, Gündogar Europeewropa we Gündogar Aziýa ýaly köp ýurtda uly bazarlary ösdürdik.Şol bir wagtyň özünde başarnykly, berk önümçilik dolandyryşy we işewürlik düşünjesi bolan adamlarda güýçli agdyklyk etmek bilen.Dünýä bazarlarynyň modasyna eýermek üçin täze önümler we çözgütler gözleglerde we stillerde, hilde, bahada we hyzmatda bäsdeşlik artykmaçlygymyzy kepillendirýär.

Bu aýna bankalar her dürli kosmetika, poroşok, krem ​​we başga-da köp zatlary gaplamak üçin ulanylýar.

Bu bankalar fenolik ýa-da polipro plastmassadan ýasalan yzygiderli we gümmezli gara gapaklar bilen hödürlenýär we önümiň bankanyň içinde togtadylmagyny görkezýän galyň açyk düýbi bar.Aýna kosmetiki bankalaryňyzy şu gün sargyt ediň!


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň