• sahypa-banner

028 Adaty ak içgi çüýşesi

028 Adaty ak içgi çüýşesi

Gysga düşündiriş:

Material: adaty ak aýna

Göwrümi: (300) ml


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Çüýşäniň agzy, galyňlanan çüýşäniň agzy, tegelek we tegelek.
Threadüplükli çüýşäniň aşaky dizaýny, el bilen urmak, çydamly.
Galyň aýna çüýşe, gurşunsyz we zäherli däl.

IDEAL KÖP KÖP ULANYLMALAR: Üzüm süýt çüýşeleri titremeler, süýjülikler, ýönekeý suw, süýt, şireler ýa-da kokteýller, içgi, aýna gaplary ýa-da içgiler üçin ajaýyp.“BBQ”, bag oturylyşyklary, toýlar, çaga duşlary, piknikler we plýa beach gezelençleri üçin ajaýyp.Olary hakyky gürleşiş nokady bilen ajaýyp sowgat hökmünde islendik ýere alyp bilersiňiz!Şeýle hem, olary diňe bezeg hökmünde ulanyp bilersiňiz.

Spesifikasiýasy: dykyz gapakly 350ml kiçijik aýna banka, her bir gatyk bankasy bellik we simli.
Material: ýokary ak aýna, ýylylyga çydamly aýna.
Ulanylyşy: Aýna gatyk çüýşesi, aýna şireli bankalar, çukur bankalary, jam üçin bankalar, süýt üçin iýmit bankalary
Reňk: isleýşiňiz ýaly arassa ýa-da başga reňk.
Üstünlikleri: Ekologiýa taýdan arassa, stoluň üstünde durmak aňsat.We bäsdeşlik bahasy, ýokary hilli, çalt eltip bermek.

Çüýşelerimiz üçin MOQ bardygyny ýadyňyzdan çykarmaň.Aksiýadaky çüýşeler üçin MOQ 1000 sany.Custöriteleşdirilen çüýşeler üçin MOQ-a aşakdaky ýaly serediň:
1. 100ml-den aşakdaky çüýşeler - 100,000 sany
2. 100 ~ 150ml çüýşeler - 30,000 sany
3. 150ml-den uly çüýşeler - 50,000 sany

KORK GLASS Çüýşesi - Klassiki süýt çüýşesi ýaly şekilli owadan dykyz aýna çüýşesi, çaga duşlary, oturylyşyklar ýa-da öýde ýakymly ysly zatlary saklamak, saklamak we başga-da köp zat!

VINTAGE INSPIRED - Süýt çüýşesi görnüşli partiýa, islendik bezege hakyky üzüm täsirini goşýar

HAKYKY KORK - Stopper hakyky dykylykdan ýasalýar we berk möhür çüýşäniň içindäki zatlary howpsuz saklaýar.

Aýna çüýşeler

Aýna çüýşe biznesiňize hoş geldiňiz.

Esasy işimiz, adaty aýna çüýşeleri we aýna gap-gaçlary öndürmek.Hoşniýetlilik bilen aşakdaky ýaly adaty amallarymyzy hödürläliň:

1)Dizaýn we çyzgy:

a. Müşderiniň dizaýny we çyzgysy hökmünde kabul edip we öndürip bileris.

b.Biziň hem öz dizaýnerimiz bar, müşderi bize dizaýn ideýalaryny habar berip bilse, dizaýnerimiz müşderi üçin dizaýn we 3D çyzgy döreder.

2)3D plastmassa modeli çap etmek (zerur bolsa):

3D plastmassa modeli, diňe müşderiniň çüýşäniň daşky görnüşini barlamak üçin.

3)Birnäçe ýörite çüýşe nusgalaryny ýasamak (zerur bolsa):

Dizaýn we 3D çyzgy tassyklanylandan soň, umuman alanyňda, müşderä köpçülikleýin sargyt önümçiliginden öň birnäçe çüýşe nusgalaryny ýasamagy maslahat berýäris.Müşderi nusgalary alandan soň, adaty çüýşäniň daşky görnüşini, ululygyny we hilini barlap biler.

4)Köpçülikleýin sargyt önümçiligi:

Nusgalar müşderi tarapyndan tassyklanandan soň, şoňa görä köpçülikleýin sargyt önümçiligini gurarys.

Omörite aýna çüýşeleri üçin sargytlaryňyzy indi başlaň!


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    BaglanyşyklyÖNÜMLER