• sahypa-banner

029 Adaty ak içgi çüýşesi

029 Adaty ak içgi çüýşesi

Gysga düşündiriş:

Material: adaty ak aýna

Göwrümi: (450) ml


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Täze ýokary hilli

** Ululygy takmynan 2-5 mm üýtgäp biler.

** Ujypsyz önümçilik tapawutlary we görkeziş sazlamalary sebäpli eliňizdäki önümiň reňki şekile görä üýtgäp biler.

* Soraglaryňyz bar bolsa, bize ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris!

Düşündiriş

 

Ertirlik naharynda ýa-da nahardan soň süýt ýa-da gatyk içmegi gowy görýärsiňizmi?Temperatureokary temperatura çydamly we mikrotolkunda gyzdyryp boljak bu süýt çüýşesini synap bilersiňiz.Simönekeý, ýöne nusgawy görnüş we süýdüňizi saklamak aňsat we ertirlik naharyndan lezzet alyp bilersiňiz.
Aýratynlyklary

Reňk: Aç-açan
-Material: Aýna, agaç
Ölçegi: 7.50X5.50X5.50cm / 2.95X2.16X2.16in
- qualityokary hilli galyňlaşdyrylan aýna, güýçli we çydamly, döwmek aňsat däl.
- Ajaýyp ussatlyk, bir bölek galyp, rahat el duýgusy.
- temperatureokary temperatura garşylygy, gyzdyrmak üçin mikrotolkunda goýup bolýar.
- Açyk çüýşe, galan süýt ýa-da içgini görmek aňsat.
- Gaýtalanyp, howpsuz we ekologiýa taýdan arassa ulanylyp bilner.

Çüýşäniň agzy, galyňlanan çüýşäniň agzy, tegelek we tegelek.
Threadüplükli çüýşäniň aşaky dizaýny, el bilen urmak, çydamly.
Galyň aýna çüýşe, gurşunsyz we zäherli däl.

1. Önümleriň çig maly ýokary ak materialdyr we ýokary ýokary temperatura çydamly materiallar goşulýar.
2, çagalaryň ýörite üpjünçiligi, çüýşe diwary galyňlaşdyrýan çüýşäniň agramy, täsirlere garşylygy ýokarlandyrýar, çüýşe näçe galyň bolsa, könelmekden we çaknyşmakdan has gorkýar, çagalara zyýan ýetirmek üçin çişikleriň we ýarylmagyň öňüni alýar we bu çüýşede ýok gurşun, tüýkülik adam bedeni üçin ýaramly däl we zyýanly maddalar, satyn almaga we ulanmaga arkaýyn boluň.

ÜPJÜNÇILIK SYITYASATY - Diňe güýçli yssy ýa-da sowuk temperaturalara çydamly däl ýokary iýmit derejeli aýnadan ýasalan, ol gurşunsyz we 100% azyk howpsuz

UNIQUE DIZAYN - Içerde saklanýan mazmuny ajaýyp görmäge mümkinçilik berýän, aýdyňlyk bilen aňsat girmek üçin bankalarda giň açyklyk bar, çüýşeleriň inedördül görnüşi saklamak üçin ajaýyp.

KÖP MAKSAT - ysly zatlar, poroşoklar, garyndylar, rubaklar, şeker, sepilenler we başgalar ýaly gury maddalaryňyzy saklaň ýa-da bal, şire, BBQ gyzgyn sousy, kefir, suw, süýjülik, süýt önümleri ýa-da başga zatlar ýaly suwuklyklarda ulanyň. beýleki suwuk içgiler

Çüýşeler we gapaklar toksinlerden, himiki serişdelerden we gurşundan azat bolup, olary gündelik ulanmak üçin ygtybarly we çydamly edýär (ygtybarly we çalt atylýar).


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    BaglanyşyklyÖNÜMLER