• page-banner

Gök material çüýşe

030 Gök material çüýşe

Gysga düşündiriş:

Material: gök aýna

Göwrümi: (350) ml


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

Çig mal gök 750ml mugt boş çakyr çüýşeleri satylýar Aýna bordo çakyr çüýşeleri - 750 ml, Gök reňk ýörite önümlere ýa-da ýörite dynç alyş çakyrlaryna, agaç dykylyklary / ýa-da gurşun çyralary bilen işleýär.
Üstünlik
• 1.Fabricokary hilli we gönüden-göni zawodyň bahasy hemişe esasy artykmaçlyklarymyzdyr.
• 2.5000pc-den 50000pc-a çenli MOQ kabul ediň
• 3.az sarp ediş tizligi we gysga möhlet
• 4.Ösen tehnologiýalar önümleri owadan we amaly we çydamly, güýçli edýär
• 5.Ekologiýa taýdan arassa, zäherli däl, her dürli stil, her dürli çap edilen
• 6.Köp ýyllap OEM hyzmaty we käbir meşhur marka üçin gaýtadan işlemek
Gaplamak we eltip bermek
1. PP haltalary + Karton gutular
2. Paletde gaplanan
3. Özüňiziň pikiriňizçe düzüldi
Siziň islegiňiz üçin dürli aýna çüýşeler we bankalar bar, şeýle hem paket üçin kagyz turbasy bar. Biz logotipi, çüýşäniň reňkini, kagyz turbasynyň ululygyny, belligini we başgalary ýasap bileris, şonuň üçin arzan bahany üpjün edip bileris we siziň üçin gowy hyzmatŞeýle hem hilini barlamak üçin 1-3pc mugt nusga berip bileris.
Aýna suw çüýşesi 1000ML GÖRNÜŞ DIZAYNY: Gözel aýna çüýşeler gaýtadan ulanmak üçin gurlan çydamly aýdyň aýnadan ýasalýar.Çüýşeler gap-gaç ýuwýan maşynlar üçin ygtybarly we güýçli aýna göwre täsir we temperaturanyň üýtgemegine has ýokary garşylyk görkezýär.1000ML çüýşede, indiki oturylyşykda hyzmat etmek üçin köp zat bolar.KÖP MAKSAT HABARY: Suwuk içgileri, ýagy, sirkäni, suwy, kefir ýa-da kombucany saklaň.Syzdyryjy çydamly ýapgymyzy aýyrmak aňsat we täze basylan şireler üçin hem ajaýyp, sebäbi oksidlenmegiň öňüni alýar, möhüm fermentleriň we ýokumly maddalaryň çalt ýaramazlaşmagynyň öňüni alýar we şiräni has uzak dowam etdirýär.DURABLE & RESEALABLE AIR-TIGHT CAPS: Plastmassa we rezin fliptopkalary aýyrmak we geýmek aňsat, öýde öndürilen içgileriňiziň möhürlenmegi, karbonasiýa ýa-da fermentasiýa saklanmagy.

Döredijilik iýmit ammary

Şirinlik we barmak iýmitleri üçin amatly çözgütlerden başlap, döredijilik öý bezegi we DIY sowgatlaryna çenli Bormioli Rokko özboluşly we ylham beriji saklaýyş çözgütlerine eýedir.Iýmit tygşytlamak, konserwasiýa we gündelik ammar üçin hem amatly.

Döredijilik iýmit ammary

Şirinlik we barmak iýmitleri üçin amatly çözgütlerden başlap, döredijilik öý bezegi we DIY sowgatlaryna çenli Bormioli Rokko özboluşly we ylham beriji saklaýyş çözgütlerine eýedir.Iýmit tygşytlamak, konserwasiýa we gündelik ammar üçin hem amatly.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň